\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér

Rok / Year: 2004
Koncept / Concept
Návrh / Design: Ivan Palacký

Koncept dvougeneračního rodinného domu z listopadu 2004.
Zadáním investora byl dvougenerační rodinný dům, který bude obsahovat tři samostatné bytové jednotky a bude jej možné realizovat v postupně v několika etapách. Návrh řeší v první fázi bydlení mladé rodiny s dětmi. Situování domu při severozápadní hranici pozemku umožní následně přístavbu dvou oddělených jednotek pro rodiče klienta.

V poslední etapě se počítá s novostavbou bazénu v odsunuté poloze na pozemku.
Celá kompozice tří samostatných bytových jednotek je od komunikace a svahu odcloněna kamennou zdí, naopak nádvoří mezi domy se otevírá do údolí a umožňuje tak co nejideálnější polohu obytných částí z hlediska, jak výhledů na okolní Jesenické panorama, tak i orientace ke světovým stranám.
Předpokládané materiálové řešení: kamenná zeď, titanzinkové oplechování střechy a dvorní fasády, ozeleněné střechy krytého garážového stání, doplňkově dřevěné prvky.

The concept of two-generation family house from November 2004.
The investor commissioned the architects to design a two-generation family house, which would include three separate housing units and could be realised stage-by-stage within a period of time.
The proposed first phase addresses housing of the young family with children.
In the second stage two separate housing units for the parents of the client would be added which was allowed by locating the house in the north-west part of the plot.
The last stage intended to add a detached building of a swimming pool on the site.
The whole composition of three separate residential units is shielded from a road and a slope by stone walls while the courtyard among the houses opens in the valley, allowing the most ideal orientation of rooms overviewing panorama of the Jeseniky mountains and the town's skyline as well as having
excellent light conditions at all times.
Suggested material solution: a stone wall, Titanium Zinc roof plating and courtyard facades, green roofs over outdoor parking, complementary wooden elements.

DVOUGENERAČNÍ RD JESNÍK / Two-generation Family House in Jesenik

Pohled ze dvora /

Půdorys 1.np /

Pohledy /

Půdorys 2.np /