\ portfolio
\ novinky
\ kontakt
\ česky
\ english
\ ateliér


Rok / Year: 2008
Soutěžní návrh / Competition
Návrh / Design: Petr Čáslava, Tomáš Doležal, Ivan Palacký

Soutěžní návrh „Městského domu v Dobříši“, místa pro setkávání mládeže,
centrum širokého spektra volnočasových aktivit, doplněné o městskou knihovnu, kavárnu a víceúčelový sál.
Návrh vychází ze strukturálního rozboru městské zástavby v lokalitě. Jako

základní koncepční jednotku si bere typ „polouzavřeného dvora“ - místa, které je soustředěné do sebe, přesto však veřejně přístupné systémem několika pečlivě hierarchizovaných vstupů.
Městský dům jako „překlopené“ miniměsto – situace, kdy se dům stává abstrakcí svého okolí, přeneseně odráží městskou strukturu, bere si signifikantní prostorový princip města a přetváří jej „překlopením“ v jinou funkční formu.
Miniměsto domu je tvořeno čtyřmi provozně nezávislými celky, které spojuje
centrální dvůr a v úrovni patra pobytové lávky. Blokací a otevíráním
jednotlivých
částí lze flexibilně vytvářet různá aranžmá pro rozličné volnočasové aktivity: letní kino, divadlo a koncerty pod širým nebem,

přednášky atd.
V materiálovém řešení převládá neutrální barva černého fasádního plechu
v kombinaci se světlým dřevem „břicha“ vnitřního dvora.

An architectural competition design of a City House Dobris, Czech Republic. Serves as a youth centre as well as a place for undertaking a wide scope of free time activities. The City House also accommodates a city library, a café and a multipurpose hall.
The design is based on a structural analysis of the urban built-up area. The basic conceptual unit is formulated as a "semi-closed yard" - a place that is centred towards itself, and at the same time it is publicly accessible by a thoroughly thought out hierarchy of entrances.
The City House as a city upside down in a city – a situation in which a house becomes an abstraction of its surroundings, metaphorically reflects the structure of the city, borrows the significant spatial principle of the city and by turning it upside down transforming it in a different functional form.
The City House consists of four operationally independent units which connect in the central yard and on the living footbridge upstairs. By blocking and opening the individual parts different arrangements for various leisure activities can be flexibly created: a summer cinema, and outdoor concerts, performances, lectures, etc.
The predominant material solution is the neutral black metal fasade in combination with light-wood "abdomen" of the inner yard.

MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ / City House Dobris

Městský dům jako "překlopené" miniměsto /

Schema provozních částí /

Flexibilita letního kina /

"Organizované a neorganizované" prostory /

Pohled od parku /

Vnitřní dvůr, pohled od víceúčelového sálu /

Vnitřní dvůr, pohled od knihovny /

Lávka nad vstupem (neorganizované prostory) /

Situace /

Půdorys 1.np /

Řez /